I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna beskrivs svenska arter - med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och med pedagogiska illustrationer. Här kan du hitta djur och växter oavsett om de är stora eller små, vanliga eller ovanliga, vattenlevande eller landlevande. Fram till idag är 17 volymer utgivna.

Regeringens riktlinjer för Svenska artprojektet är att projektet skall ge stöd till forskning och museernas biologiska samlingar samt fortsätta med en digital satsning på artinformation och ett tryckt referensverk.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingår som en del, fortsätter arbetet med att kartlägga vilka arter som finns i landet. Projektets uppdrag är fortsatt att gör kunskapen tillgänglig med fokus på digital kunskapsspridning.

Nationalnyckelns utmaning

Vad vill Nationalnyckeln?

Vi vill få många fler att känna vårt engagemang! Vår utmaning är att skapa förståelse för varför kunskapen om arter är så viktig. Och sprida kunskap om arter och deras livsmiljöer.

Artkunskap är en angelägenhet för oss alla!

För det är först när kunskapen finns samlad, tolkad och tillgänglig som den kan  förbättra naturvård och förvaltning av naturresurser. Utan baskunskapen om arterna kan vi inte följa förändringar i naturen, ställa de rätta frågorna och inte heller se helheten. Utan en aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om arter kan vi inte förvalta ekosystemtjänster på ett hållbart sätt.

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 var den senaste volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Möjligheten att prenumerera på bokverket har upphört. Fram till idag är 17 volymer utgivna.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingått som en del, fortsätter med arbetet att ta fram, presentera och tillgängliggöra kunskapen om mindre kända arter. Kunskapen som kommer att presenteras digitalt kommer att nås kostnadsfritt via ArtDatabankens webbplats.

Du kan fortfarande stödja oss genom att läsa Nationalnyckeln »

Nationalnyckeln fyller kunskapsluckor

Det finns en hel del information om våra vanligaste arter både i böcker och på nätet. För kärlväxter och ryggradsdjur är det mer eller mindre heltäckande. Men dessa grupper utgör en ytterst liten del av Sveriges arter. För majoriteten av våra arter finns ingen bestämningsmöjligheter alls på svenska och den som finns är antingen mycket översiktlig eller anpassad för specialister.

null

 

Relaterade sidor