240 miljoner i forskningsanslag till 73 SLU-projekt

Forskningsrådet Formas har beviljat drygt 240 miljoner kronor till 73 projekt vid SLU. Tre från Artdatabanken var med och tog del av forskningsanslagen.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare, det vill säga forskare i början av sin forskarkarriär samt Mobilitetsstöd, ett stöd som ska uppmuntra nyligen disputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer. 

De som utdelats forskningsbidrag från ArtDatabanken är:

  • Anders Dahlberg - Den relativa betydelsen av svampars mångfald i mark och skogsskötsel för ekosystemtjänster i boreal skog
  • Tord Snäll - Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för scenarier av framtida skogsbruk
  • Mari Jönsson - Metapopulationsdynamik och funktionell diversitet för vedlevande svampar i fragmenterade landskap med kontrasterande markanvändning